Lista aktualności Lista aktualności

Gościliśmy studentów z Tucholi

Na początku maja nasze nadleśnictwo odwiedziła grupa studentów WZZŚ w Tucholi pod kierunkiem dra inż. Antoniego Sienkiewicza.

W miniony piątek, 5 maja 2017 r., na terenie Nadleśnictwa Sieraków odbyły się ćwiczenia terenowe z przedmiotu "Gleboznawstwo z geologią" dla 20-osobowej grupy studentów II roku studiów niestacjonarnych kierunku "Leśnictwo" Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Osobą prowadzącą zajęcia był dr inż. Antoni Sienkiewicz - wybitny specjalista z zakresu gleboznawstwa i siedliskoznawstwa leśnego, wychowawca pokoleń studentów, człowiek ogromnej kultury osobistej, darzony sympatią i szacunkiem przez swoich studentów i absolwentów.

Tematem wiodącym zajęć była glebotwórcza rola podłoża skalnego i szaty roślinnej na młodoglacjalnych terenach w III Wielkopolsko-Pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej na przykładzie mezoregionu Puszczy Noteckiej w Nadleśnictwie Sieraków RDLP w Poznaniu.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy studentów w zakresie ważniejszych zagadnień gospodarczych (produkcyjno-hodowlanych i ochronnych) w lasach III Wielkopolsko-Pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej, które są niezmiernie ważną częścią składową środowiska przyrodniczo-geograficznego Polski.

Pobyt studentów w Nadleśnictwie Sieraków rozpoczął się od przywitania przez Nadleśniczego Jarosława Nowakowskiego. Następnie Zastępca Nadleśniczego Aleksandra Naparty omówiła walory przyrodnicze oraz specyfikę gospodarowania na terenie Nadleśnictwa Sieraków. Kolejnym punktem programu była wizyta na dostrzegalni przeciwpożarowej Zdroje oraz pokaz samochodu patrolowo-gaśniczego Straży Leśnej. Na koniec, studenci zapoznali się z obiektami edukacji leśnej zlokalizowanymi przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie.

Nie zabrakło też aspektów kulturowych - zwiedzanie Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie oraz odrestaurowanego cmentarza poewangelickiego w Bucharzewie, którym opiekuje się Akademicki Klub Seniora z Poznania.

Na koniec zajęć, przy tradycyjnym ognisku, dr inż Antoni Sienkiewicz złożył na ręce Zastępcy Nadleśniczego Aleksandry Naparty szerokie podziękowanie za udzieloną pomoc w ich przeprowadzeniu, a także pochwalił i wysoko ocenił dotychczasowe kontakty i współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i Nadleśnictwem Sieraków.

Następnego dnia studenci udali się do Nadleśnictwa Międzychód, gdzie odwiedzili Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec oraz zapoznali się z profilem gleby bielicowej.

Współpraca z placówkami naukowo-dydaktycznymi jest jednym z zadań stawianych nadleśnictwom wchodzącym w skład leśnych kompleksów promocyjnych.