Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy reprezentatywne

Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie pozyskuje się drewna. Wyjątkową sytuacją może być np. usuwanie obcych gatunków drzew i krzewów (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej) w celu zachowania tych ekosystemów w stanie jak najbardziej naturalnym.

W Nadleśnictwie Sieraków wyznaczono następujące ekosystemy reprezentatywne:

 • Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie pozyskujemy drewna. Rezerwaty przyrody - 148,56 ha,
 • Strefy ochrony całorocznej ptaków - 278,82 ha;
 • Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A - 29,67 ha;
 • Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C - 88,00 ha;
 • Siedliska nieleśne - 2,50 ha;
 • Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji - 55,44 ha;
 • Drzewostany trudno dostępne - 51,85 ha;
 • Drzewostany cenne przyrodniczo - 16,81 ha;
 • Bagna - 43,14 ha;
 • Bory i lasy bagienne - 5,05 ha;
 • Powierzchnie wyłączone z innych przyczyn - 18,34 ha.

Zmiana powierzchni ekosystemów reprezentatywnych w stosunku do roku poprzedniego wynika ze zmian w ochronie strefowej gatunków. W 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zlikwidował, z powodu co najmniej 3-letniego okresu braku zasiedlenia, 6 stref, a ustalił 4 wokół nowo znalezionych gniazd. Ogółem 738,18 ha (5,22% powierzchni nadleśnictwa)

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC®.

Osobami do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych są:

 • z ramienia Nadleśnictwa Sieraków - Paweł Mizera, tel. 61 29 53 616, e-mail: pawel.mizera@poznan.lasy.gov.pl;
 • z ramienia RDLP w Poznaniu - Marlena Kowalkowska, tel. 061 668 44 36, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.