Wydawca treści Wydawca treści

Buki nad Jeziorem Lutomskim udostępnione ponownie

Nadleśnictwo Sieraków odtworzyło 1,7-kilometrowy odcinek szlaku turystycznego w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", po jego zniszczeniu przez huragan w 2014 r.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" o pow. 55,17 ha utworzono w 1958 r. w celu zachowania fragmentu najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Na ten moment czekało wielu. Po przeszło 2 latach starań udało się odtworzyć północną część czerwonego szlaku turystycznego o długości 1,7 km w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", który od wielu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Sieraków i powiatu międzychodzkiego.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" poważnie ucierpiał od huraganowych wiatrów latem 2014 r. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników szlaku, Nadleśnictwo Sieraków, jako zarządca terenu rezerwatu, działając na podstawie ustawy o lasach, zamknęło szlak do odwołania ze względu na poważne zagrożenie od połamanych drzew - wiatrołomów.

Jesienią tego roku:

 • Wyremontowano schody przy północnym wejściu do rezerwatu,
 • Poprzecinano i zabezpieczono wszystkie wiatrołomy blokujące przejście,
 • Wycięto krzewy bzu czarnego i leszczyny zarastające szlak,
 • Ułożono kładki i mostki,
 • Wyremontowano istniejący mostek – wymieniono deski i poręcze,
 • Wykonano obejścia po stopniach nad karpą osuniętą w bagno,
 • Wykonano przejście przez źródliska z kładkami i poręczami,
 • Oczyszczono jar i wykonano w nim stopnie wraz z poręczami do nowego wyjścia ze szlaku;
 • Zaktualizowano tablicę informacyjną przy północnym wejściu do rezerwatu oraz ustawiono 2 nowe stelaże z tablicami informacyjnymi: jeden przy nowym wyjściu z rezerwatu i drugi przy starym nieczynnym południowym wejściu do rezerwatu od strony drogi Grobia – Lutomek.

Obejrzyj wyremontowaną ścieżkę w tv wielkopolska.

Prace w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" wykonano po uzyskaniu stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto                - 62 486,21 zł.                          Kwota dofinansowania brutto - 21 137,94 zł. Przedsięwzięcie pn. Częściowe odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim"  po jej zniszczeniu na skutek huraganowych wiatrów w 2014 r. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Rusza unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych

28 września 2017 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu beneficjenta – PGL LP, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

Projekt ten jest czwartym przedsięwzięciem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, które otrzymało wsparcie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. W odróżnieniu od trzech już realizowanych projektów, służących adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, ma on charakter ściśle przyrodniczy. Jego celem jest poprawa stanu ochrony cennych gatunków i siedlisk, występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie znajdujących się na terenach zarządzanych przez PGL LP.

Realizacja projektu będzie odbywać się w tych miejscach, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty zarządcze: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu –  regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. Działania, które będą wykonywane przez nadleśnictwa, wynikają wprost z tych dokumentów oraz są niezbędne do zachowania gatunków i siedlisk we względnie niezmienionym stanie lub też służą poprawie stanu ich ochrony.

Zadania w projekcie obejmują:

 • wykaszanie łąk i terenów otwartych, co pozwoli na utrzymanie ich bogatego składu gatunkowego oraz na zachowanie siedlisk występowania chronionych roślin i zwierząt (np. żółwia błotnego, głuszca, sasanki otwartej);

 • zwalczanie gatunków obcych (czyli inwazyjnych, takich jak: dąb czerwony, nawłoć późna, czeremcha amerykańska, kolczurka klapowana), które zaburzają funkcje i strukturę siedlisk cennych przyrodniczo, wypierając gatunki rodzime;

 • kontrolę liczebności gatunków drapieżnych (odstrzał, odłowy drapieżników) np. w celu ochrony ptaków i miejsc ich gniazdowania;

 • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska (np. ochrona torfowisk wysokich, ochrona kropiatki i derkacza);

 • kanalizację ruchu turystycznego poprzez zmianę przebiegu szlaków, zabezpieczanie szlaków barierkami, ustawianie tablic edukacyjnych itp.;

 • monitorowanie występowania gatunków chronionych (np. dzięcioła czarnego czy głuszców wsiedlonych przez leśników w Borach Dolnośląskich);

 • inne działania ochrony gatunków i siedlisk, w tym np. poprawa uwodnienia siedlisk dzięki budowie zastawek, zabezpieczanie zimowisk nietoperzy, sadzenie gatunków stanowiących bazę pokarmową dla zagrożonych gatunków motyli, montowanie budek i platform lęgowych dla ptaków. 

Wiele z zaplanowanych zadań stanowi kontynuację programów i projektów prowadzonych wcześniej przez jednostki LP, na przykład na rzecz ochrony cietrzewia, głuszca, żółwia błotnego, nietoperzy, motyli, obszarów wodno-błotnych itp.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ponad 13 tys. ha, a udział bierze w nim blisko 100 nadleśnictw z różnych regionów Polski – podkreśla Magdalena Bukowska, dyrektor CKPŚ, któremu DGLP powierzyło koordynację przedsięwzięcia. – Jego realizacja pozwoli na ochronę około 30 gatunków oraz ponad 30 typów siedlisk, przede wszystkim na zachowanie ich naturalnego charakteru i różnorodności biologicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Budżet projektu to ponad 32 mln zł, z czego ok. 19 mln zł stanowią środki unijne, a ok. 13 mln zł środki własne Lasów Państwowych.

 

Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Materiały do pobrania


10 lat w Unii Europejskiej

Przedstawiamy krótki przegląd projektów unijnych, w których brało udział nasze nadleśnictwo.

1. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Udało się nam zretencjonować, czyli zatrzymać w lesie ponad 60 tysięcy metrów sześciennych wody.Woda dla lasu ma nieocenione znaczenie. Ta życiodajna substancja jest substratem najważniejszych procesów zachodzących w leśnych ekosystemach, chociażby w procesie fotosyntezy, od którego zaczyna się cały łańcuch pokarmowy i obieg materii w przyrodzie. Także las dla wody jest bardzo ważny - oczyszcza ją i zatrzymuje działając jak naturalny filtr.

Program nazywany w skrócie "małą retencją" polega na zwiększaniu ilości wody zgromadzonej w lesie poprzez budowę małych urządzeń piętrzących na ciekach oraz sztucznych zbiorników wodnych. W ramach projektu wybudowaliśmy w naszych lasach:

 • 7 zastawek,
 • 2 zbiorniki retencyjne,
 • 1 próg,
 • 1 przepust.

W wyniku podjętych działań udało się zatrzymać w lesie, czyli zretencjonować,  ogółem ponad 60 tys. m sześc. wody. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 480 tysięcy złotych netto, a kwota dofinansowania z UE prawie 400 tys. zł.

Całość prac związanych z powyższym przedsięwzięciem została zakończona w roku 2010. Z dumą możemy stwierdzić, że jesteśmy jednym z pierwszych nadleśnictw w Polsce, które w całości ukończyło powyższe działanie.

Zbiorniki retencyjne mają szczególne znaczenie tam gdzie wody brakuje najbardziej, czyli w suchych borach sosnowych Puszczy Noteckiej. Fot. Waldemar Ciesielski

 

2. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Przebudowaliśmy ze środków unijnych prawie 20 km dróg pożarowych.Działanie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dla wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej naszych lasów przebudowaliśmy do tej pory prawie 20 km dróg pożarowych za kwotę prawie 7,5 milionów złotych.

Droga leśna wybudowana w technologii geokraty. Fot. Rafał Tomczak

 

3. Rozbudowa Leśnego Ogrodu Edukacyjnego i izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Sieraków dla potrzeb edukacji przyrodniczo-leśnej niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sieraków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość inwestycji 469 251,36 złotych.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 271 214,25 złotych.

Jesteśmy pierwszym w kraju nadleśnictwem, które przystosowało obiekty edukacyjne do potrzeb osób niewidomych.Celem projektu było dostosowanie oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Sieraków do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i niedowidzących.

Na salkę edukacyjną „Leszczynowa Kraina" zaadaptowano część budynku gospodarczego Nadleśnictwa Sieraków. Salka wyposażona została w liczne narzędzia tyflograficzne (służące do pisania w języku Braile'a) oraz specjalny zestaw komputerowy i inne pomoce umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z osobami z dysfunkcjami wzroku. Dużo emocji niewidomym dzieciom dostarcza zawsze możliwość dotknięcia eksponatów będących składnikami dioramy. Okazy zwierząt wypreparowano specjalną techniką, przy użyciu środków całkowicie bezpiecznych dla zdrowia. Zajęcia w izbie stanowią zwykle wprowadzenie-wstęp przed zwiedzaniem ogrodu.

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda" zlokalizowany jest bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków. Znajdują się w nim tablice informacyjne, instalacje i eksponaty, a także w gry i zabawy związane z szeroko pojętą tematyką przyrodniczo-leśną. Większość tablic informacyjnych uzupełniono specjalnymi plastikowymi nakładkami z tłoczonym w języku Braile'a opisem i ilustracjami. Przy dwóch tablicach z audiodeskrypcją można posłuchać opowieści o leśnych ptakach i zwierzętach, a także zapoznać się z wydawanymi przez nie głosami. Dla osób niewidomych przygotowano „ścieżkę zmysłów" – krótki odcinek ścieżki, na którym wysypano kolejno różne substancje występujące w lesie: szyszki, żołędzie, kasztany, zrębki, żwir i piasek, które osoby te rozpoznają zmysłem dotyku przechodząc po nich boso. W ogrodzie znajduje się też leśna klasa „U Pani Sowy" oraz wigwam z ławostołami  i miejscem na ognisko. Przed wejściem do ogrodu umiejscowiono plan reliefowy obiektu, do dyspozycji osób z dysfunkcjami wzroku przygotowano przewodniki po ogrodzie w języku Braile'a.

Projekt pozwolił na rozszerzenie grupy odbiorców edukacji leśnej o osoby, które do tej pory nie mogły z niej swobodnie korzystać. Jesteśmy pierwszym w kraju nadleśnictwem, które przystosowało obiekty edukacyjne do potrzeb osób niewidomych. Z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Sieraków mogą skorzystać, oczywiście całkowicie bezpłatnie, wszyscy chętni i zainteresowani, zarówno zdrowi jak i niepełnosprawni, co zwiększa integrację i uczy wzajemnego szacunku oraz otwarcia się na potrzeby innych, empatii. Projekt przyczynił się także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Zainteresowanie obiektem jest bardzo duże, corocznie odwiedza nasze nadleśnictwo ok 1000 osób, obiekt jest w okresie długich weekendów i wakacji często opisywany w dodatkach turystycznych do gazet. Należy wspomnieć, że Nadleśnictwo Sieraków wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka" – obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, do którego celów zalicza się między innymi właśnie edukację społeczeństwa i promocję innowacyjnych rozwiązań.

Zapraszamy na spotkanie z Leśną Przygodą! Fot. Waldemar Ciesielski

Przeczytaj więcej o naszych obiektach edukacyjnych